مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

مشتریان خود را به حال خود رها نکنید ، مشترکشان کنید

کسب و کار اشتراکی
0 44

اگر شما جز آن دسته از افرادی هستید که به اهمیت داشتن درآمده تکرار شونده و خودکار پی برده اید و نسبت به هزینه های بالای جذب مشتری جدید آگاهید پیشنهاد می کنیم با 9 مدل جدیدی که در کتاب معرفی شده آشنا شوید و سپس خودتان بررسی کنید کدام یک از این مدل ها می تواند در بخشی از کسب و کار شما مورد استفاده قرار بگیرد.

در کتاب خلق مدل کســب وکار، اســتروال در مدل  کسب وکار را منطقی تعریف میکند که به کمک آن، سازمان پایداری مالی خود را حفظ و به زبان ساده تر، با آن درآمد کسب میکند.

کتاب مدلهای کسب و کار اشتراکی
مدل های کسب و کار اشتراکی

در خلق مدل  کسب وکار چندین مدل تشریح شده  مدلها نیســت. در کتاب حاضــر مدلهای دیگــری نیز معرفی اســت اما همه میشــوند که همه در دســته مدلهای  کسب وکار اشــتراکی قرار میگیرند.

این مدلها هم به  کسب وکارهای نوپا ( استارت آپها ) و هم به سازمانهای درحال فعالیت کمک میکنند تا جریان درآمدی پایدارتر و مطمئنتری داشته باشند و مشتری را به مشترک تبدیل کنند و درنهایت ارزش  کسب وکار را بالا ببرند نه مــدل متفاوت از  کسب وکارهای اشــتراکی توضیح داده میشــود و در هر مدل بیان میشود که برای چه گروه مخاطب و چه سازمانی مناسب است.

در ابتدا ممکن است تصور شود این کتاب برای استارتآپها مناســبتر است اما نویســندە کتاب، جان وار یلو، که خود در صنعت مشاوره فعال اســت و مــدل  کسب وکار اشــترا کی را بــرای ایــن صنعت طراحــی کرده اســت بیان میکند ســازمانهای درحال فعالیت لازم نیســت مدل  کسب وکار فعلیشــان را کنار بگذارند بلکه میتوانند به بخشــی از مشتریانشــان به چشــم مشــترک نگاه کنند و تغییری چشمگیر را در مدل درآمدیشان شاهد باشند.

مدل اشــتراکی مدل نویی نیســت و از قدیم هم اشــترا ک مطبوعات باب بوده است اما کاربرد آن در  کسب وکارهای امروزی کمرنگ شده و به نوآوری در آن کمتر توجه شده بود.

نویســنده در این کتاب با بیــان مثالهای متنوع از ســازمانهای مختلف و بیان ایده های گونا گون به فهم اشــکال و الزامات این مدلها کمک میکند که از ویژگیهای مثبت این کتاب اســت.

البته با گســترش اســتارتآپهای ایرانــی مابازای برخــی از  کسب وکارهایی را کــه در این کتاب مثال زده شــده است میتوانیم در فضای ایران مشاهده و بررسی کنیم.

کتاب مدل  کسب و کار اشتراکی در ادامە کتاب هایی اســت که آریانا قلم در ارتباط با مدل  کسب و کار و نوآوری منتشر کرده است. عنوان اصلی این کتاب customer Automatic یا همان مشتری خودکار است اما به دلیل اینکه ممکن است به درستی مخاطب خود را انتخاب نکند با توجه به مفهوم کتاب عنوان  کسب و کار اشتراکی را بــرای آن برگزیده ایــم. امیدواریم شــما خواننــدە گرامی نیز بتوانید از مدلها و نکات این کتاب بهرە الزم را ببرید

سایت ناشر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.