مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

دکتر عادل آذر رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی درگذشت

شهریور ۱۴۰۰ آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با صدور حکمی، دکتر "عادل آذر" را به سمت مشاور رئیس جمهور و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی منصوب کرد.وی متولد…