مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

راه دانشجویان مدیریت به سمت اکوسیستم جهانی کسب وکار مشاوره مدیریت باز ‌می‌‌شود

طی تفاهم نامه‌ای که بین انجمن مشاوران مدیریت ایران و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران امضا شد، زین پس دانشجویان فارغ التحصیل این دانشکده ‌می‌‌توانند از مزایا، تخفیف‌ها و…