مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

BABOK

کتاب راهنمای پیکره دانش تحلیل کسب و کار ترجمه کتاب BABOK

مدتی است در ایران موضوع تحلیل کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است و توجه متخصصین و سازمان¬ها به دانش تحلیل کسب و کار جلب شده است. استاندارد گستره دانش تحلیل کسب و کار BABOK به عنوان یک مرجع در این دانش توسط موسسه IIBA منتشر شده است.