مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

استخدام ، مدیریت منابع انسانی ، استخدام دیجیتال

10 پرسش اساسی در استخدام دیجیتالی ؛ از تحلیل رفتار تا مصاحبه در فضای دیجیتال

استخدام و ارزیابی کارکنان در شرکت‌های رو به پیشرفت، با انقلاب دیجیتالی همراه شده است. مدیران منابع انسانی مسلط به فناوری‌های جدید، مدل سنتی «مصاحبه حضوری و تکمیل فرم کاغذی» را کنار گذاشته‌اند و از «تحلیل رفتار افراد در شبکه‌های اجتماعی» و «مصاحبه…