مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور رده

مدیریت فرآیند

مدیریت فرآیندهای کسب و کار چیست ؟

مدیریت فرآیندهای کسب و کار یک دانش از گرایش مدیریت می‌باشد و هدف آن بررسی همسو بودن نیازمندی مشتریان با اهداف و عملکرد سازمان است. در این حوزه دانشی سعی می‌شود با کنترل بر روی مسیر انجام کارها، چگونگی عملکرد، زمان آن و تعیین شخص مورد نیاز…
ادامه مطلب ...