مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

اندیشکده شورای آتلانتیک

کانال مالی اروپا و ایران حاوی پیام های مهم سیاسی و اقتصادی است

کارشناس ارشد شورای آتلانتیک: کانال مالی اروپا و ایران حاوی پیام های مهم سیاسی و اقتصادی است عضو ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک با اشاره به حملات جریان های تندرو و جنگ طلب آمریکا همچون 'بنیاد دفاع از دموکراسی' به ایجاد کانال مالی اروپا و ایران…
ادامه مطلب ...