مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

چین ، توسعه اقتصادی ، رشد اقتصادی ، اقتصاد بین الملل

چین دومین اقتصاد دنیا ، چهل سال تلاش ، چهار فاز توسعه

ارزیابی‌ها حاکی از این است که چین برای بهبود کسب‌وکار، چهار فاز اجرایی را طی کرده و حرکت به سمت کسب‌وکار آسان، یکی از مهم‌ترین اجزای برنامه اصلاحات و حرکت به سمت اقتصاد باز در این کشور طی ۴۲سال اخیر بوده است.نتیجه این رویکرد جذب حجم عظیمی از سرمایه،…