مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

چهارفصل اقتصادی

دوازده نکته بسیار مهم بازاريابي و فروش در شرايط ركود و بحران

شرایط اقتصادی مانند یک سال دارای چهار فصل است. تابستان اقتصادی یا همان دوره رونق اقتصادی، پاییز اقتصادی یا همان دوره رکود اقتصادی، زمستان اقتصادی یا همان دوره بحران اقتصادی، بهار اقتصادی یا همان دوره بهبود اقتصادی