مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

شفافیت سازمانی

شفافیت سازمانی ؛ چیستی و انواع آن [دکتر حسن قاسمی شاد]

شفافیت سازمانی آشکاربودن مبنای تصمیم‌های حکومتی و سازوکارهای توزیع قدرت و درآمد است که به‌عنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه‌ای پایدار به‌کار می‌رود؛ یعنی آزادگذاشتن جریان اطلاعات و قابل‌دسترس‌بودن آن برای…