کدبازان

چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹ Wednesday, 30 September , 2020
بایگانی‌ها شفافیت سازمانی | مدیرنامه
شفافیت سازمانی ؛ چیستی و انواع آن [دکتر حسن قاسمی شاد] ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

شفافیت سازمانی ؛ چیستی و انواع آن [دکتر حسن قاسمی شاد]

شفافیت سازمانی آشکاربودن مبنای تصمیم‌های حکومتی و سازوکارهای توزیع قدرت و درآمد است که به‌عنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه‌ای پایدار به‌کار می‌رود؛ یعنی آزادگذاشتن جریان اطلاعات و قابل‌دسترس‌بودن آن برای همة ‌کسانی که با تصمیم‌ها در ارتباط‌اند. شفافیت سازمانی نقش مهمی در توسعة سرمایة اجتماعی دارد.