مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

هما برنده جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع

در ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی؛ هما برنده جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی شد هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" در ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی جایزه تعالی را کسب کرد. دومین روز از ششمین کنفرانس ملی…