مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

شبکه اجتماعی سازمانی

نسل جدید شبکه داخلی سازمانها

با شبکه اجتماعی سازمانی سپهر ماهان واحدها و کارکنان خود را در گروه‌ها و تیم‌هایی که فرآیندهای کلیدی سازمان شما را سرعت می‌بخشند، توانمندتر کنید. بکارگیری سیستم ماهان سوشال نیاز به آموزش زیادی برای کارکنان شما ندارد، حتی هیچ دانش مرتبط با فناوری…