مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

سهام

با رفتار هیجانی ارزش سرمایه خود را کم نکنید

یک کارشناس بازار سرمایه توصیه کرد: سهامداران خیلی اسیر این هیجانات زودگذر نشوند، چون از نظر ذاتی هیچ یک از دارایی‌ها در دوران بحران تفاوتی با دیگری ندارد، از همین رو بهتر است با این هیجانات موجب کاهش ارزش سرمایه خود نشوند.