مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

سامان ایده نیک سپهر

سامان ایده نیک سپهر؛ارائه دهنده خدمات مدیریت ساخت و توسعه سیستم های مدیریت پروژه

یکی از خدمات تخصصی مورد نیاز سازمان های بزرگ خدمات تخصصی در زمینه مدیریت پروژه می باشد ، شرکت سامان ایده نیک سپهر از شرکت های فعال و دارای دانش و تجریه توامان در مشاوره و اجرای پروژه ها می باشد