مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ثبت نام سامانه ستاد در 15 استان کشور توسط مرکز آموزش بازرگانی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، محمد عباسی مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی مطرح کرد: ثبت نام سامانه ستاد در 15 استان کشور توسط مرکز آموزش بازرگانی صورت می پذیرد.مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی با بیان اینکه سامانه تدارکات الکترونیکی
ادامه مطلب ...