مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

زبان انگلیسی بازرگانی

یک صد و سی و سومین دوره زبان انگلیسی بازرگانی

مرکز آموزش بازرگانی برگزار می کند یک صد و سی و سومین دوره زبان انگلیسی بازرگانی تاریخ های تعیین سطح به شرح ذیل اعلام می گردد. دوشنبه 16 اردیبهشت ساعت 17 پنج شنبه 19 اردیبهشت ساعت 10 چهارشنبه 25 اردیبهشت ساعت 17 جمعه
ادامه مطلب ...