مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

ریسک غیرتجاری

گزارش ریسک ها و استراتژی های کسب و کار در پاییز 99 [دکتر علی داوری]

در این گزارش بعد از شناسایی ریسک ها از منابع مختلف، با استفاده از یک پرسشنامه آنلاین اهمیت ریسک ها از کم تا زیاد از دیدگاه پاسخگویان بررسی شد. بعد از تحلیل داده ها پنج ریسک کم اهمیت تر حذف شده و 30ریسک اصلی و درصد اهمیت آنها معرفی شده است.…
ادامه مطلب ...