مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

رهبری همدلانه

رهبری همدلانه در زمان بحران از نظر موسسه McKinsey[میترا محمدزاده]

همانگونه که پژوهش ما نشان داده است، یکی از ضروریات برای رهبران در چنین شرایطی، نشان دادن رهبر ی همدلانه و پرداختن به این تراژدی انسانی به عنوان اولویت نخست است.مطالعات متعددی نشان میدهد در شرایط عادی، رهبران همدل عملکرد بهتر ی دارند و وفاداری و…