مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

دکتر میرعلی سید نقوی

سخنرانی آنلاین جناب آقای دکتر میر علی سید نقوی

جناب آقای دکتر میر علی سید نقوی، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر علمی اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی، سخنرانی آنلاین در زمینه های زیر خواهند داشت :
ادامه مطلب ...