مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

داریوش روزبهانه

مدل توسعه بازارهای سرمایه ایرادهای بنیادی دارد

مدل توسعه بازارهای سرمایه ایرادهای بنیادی دارد و شاید مهم‌ترین آن فقدان استراتژی در بازار باشد.این مدل‌هایی که از آن صحبت می‌شود در دنیا تجربه شده است و قرار نیست ما چرخ را از ابتدا اختراع کنیم بلکه باید با بازارهای دنیا هماهنگ شویم.