مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی

همکاری سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی با شرکت آلمانی TDHM

در راستای ساخت نیروگاه خورشیدی صورت گرفت همکاری سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی با شرکت آلمانی TDHM نشست همکاری مشترک سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی با شرکت آلمانی TDHM در زمینه‌ سرمایه‌گذاری نیروگاه خورشیدی برگزار شد. به گزارش…