مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

بی نزاکتی

ارتقاء نزاکت در محیط کار/ بی نزاکتی نقض هنجار سازمان

نزاکت در محیط کار به هنجارهای احترام دوطرفه اشاره دارد و شامل رفتار هایی است که در ارتباط با دیگران، اساسی تلقی می شود. برعکس، بی نزاکتی به گستاخی کردن و نادیده گرفتن دیگران دلالت دارد. بی نزاکتی، نوعی بد رفتاری است که می تواند به گسستن و از بین رفتن…