مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

بهزیستی

پیشنهاد ۲ برابر شدن بودجه هنردرمانی در لایحه بودجه سال آینده

مدیرکل دفتر توانبخشی مراکز روزانه سازمان بهزیستی کشور پیش از این گفته بود: اکنون ۷۰۳ اتاق هنردرمانی در مراکز درمانی و توانبخشی بهزیستی فعالیت دارند و ۲۴ هزار توانجو از خدمات هنردرمانی بهزیستی استفاده می کنند؛ خدمات هنردرمانی در مراکز بهزیستی در سه…