مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

بانوان کارآفرین

اشتراک‌گذاری تجربیات بانوان فعال شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا

اشتراک‌گذاری تجربیات بانوان فعال شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا» عنوان رویدادی است که توسط مرکز امور بانوان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می‌شود تا رونق فعالیت‌ها در زیست بوم فناوری و نوآوری بانوان سرعت گیرد.