مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

اقیانوس قرمز

اقیانوس آبی یا قرمز کدام حوزه را برگزیده اید؟

فرض کنید تمام حوزه های کاری و خدماتی جهان را به دو نوع اقیانوس تشبیه کنیم: یکی اقیانوس آبی، و دومی اقیانوس قرمز. اقیانوس‌های قرمز معرف کلیه ی صنایع و بازار های شناخته شده ی حوزه های کاری و خدماتی هستند که امروزه در جهان وجود دارند. از سوی دیگر…