مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

اشتیاق سازمانی

ایجاد اشتیاق سازمانی با قدم زدن در محل کار

مدیریت با راه رفتن در محل کار یک راه ساده اما بسیار کارا در مدیریت سازمان هاست. این روش باعث برقراری ارتباط نزدیکتر میان مدیران و پرسنل میشود و کارایی و کیفیت را افزایش میدهد. حضور در میان پرسنل اهمیت روابط فردی ومورد توجه قرار دادن و تشکر کردن از تک…