مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

استاد شجربان

مرغ سحر دیگرخاموش شد

محمدرضا شجریان استاد آواز ایران که نامش به‌ دلیل اجراهای متعدد از «مرغ سحر» با این تصنیف در یادها ابدی شد، آرام گرفت و شعله دیگری از پیکره اساتید آواز موسیقی ایران خاموش شد.