مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

اقتصاد شهری ، دکتر محمود عیدی ، انتخابات شورای شهر 1400 ،

ضرورت برنامه ریزی اقتصاد شهری در شوراهای شهر از نگاه یک اقتصاددان

موضوع اقتصاد شهری از اولویت های توسعه هر شهر می باشد ،مطابق شعار سال 1400 از سوی مقام معظم رهبری این سال سال "تولید ، پشتیبانی ها ومانع زدایی ها " نام گرفته است و اقتصاد شهری نیز از مباحثی تاثیر گذار در تحقق این مهم می باشد به همین منظور گفتگوی با…