مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور رده

مدیریت استراتژیک

ماتریس آنسف ابزاری برای طرح ریزی استراتژی های توسعه بازار

ماتریس آنسوف برای اولین بار در سال 1970 در مجله کسب و کار هاروارد مطرح شد. این ابزار در سالهای بعد به سرعت و سهولت راه برای رشد استراتژیک را در اختیار رهبران کسب و کارهای کوچک و پیشتازان بازار قرار…