مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

کدام کشور بیشتر مرخصی دارد؟

تعطیلات و مرخصی یکی از مهمترین مزایای هر شغلی است. چه تعطیلات رسمی ، مرخصی استعلاجی، مرخصی والدین یا تعطیلات باشد، ممکن است کنجکاو باشید که کشور شما در مقایسه با کشورهای دیگر در سراسر…