مدیریت منابع انسانی اجتماعی؛مفهومی نو در مدیریت منابع انسانی [فاطمه قیطرانی]
مدیریت منابع انسانی اجتماعی؛مفهومی نو در مدیریت منابع انسانی [فاطمه قیطرانی]

در تلفیق مفاهیم HRM و CSRt اورلینسکی و سوانسون (۲۰۱۷) مفهوم جدیدی را معرفی کرده اند که سیاست ها و راهبردهای مسئولیت پذیر اجتماعی را به سمت کارمندان هدایت می کند.

“مدیریت اجتماعی منابع انسانی “ یا SRHRM ، فرضیه های جدید اجتماعی در مدیریت کارمندان داردکه شامل شیوه ها و سیاست هایی است که باید با منابع انسانی شرکت ها و استراتژی های CSR متناسب باشد (بارنا و همکاران ، ۲۰۱۷).

مدیریت منابع انسانی اجتماعی

وقتی مفاهیم CSR و HRM با هم ادغام می شوند، CSR نیازهای کارمندان را برآورده میسازد ، یعنی سیاستهای مربوط به آموزش کارمندان، ارتقاء در مشاغلشان، تشویق اقلیت های مختلف ، و ارائه شرایط پاداش خوب ، از جمله قدردانی و تقسیم کارآفرینی در سهامداری بهبود مییابد.

تقویت توانایی های کارمندان

پیرو استدلال های اورلیتسکی سوانسون (۲۰۱۶) و شن و ژو (۲۰۱۱) ، در حالی که شیوه های HRM در تقویت توانایی های کارمندان مانند مهارت های افزایش توانمندی، افزایش انگیزه و توانایی های افزایش فرصت ها نقش دارند ، مدیریت منابع انسانی اجتماعی فراتر می رود و شامل استخدام و حفظ کارمندان مسئول اجتماعی ، ارائه آموزش CSR و ارزیابی عملکرد اجتماعی و پیوند نتایج ارزیابی به پاداش ، آموزش و توسعه می شود (شن و زو ، ۲۰۱۱ ؛ شن و بنسون ، ۲۰۱۶ ؛ شن و ژانگ ، ۲۰۱۷).

فاطمه قیطرانی

فاطمه قیطرانی

مدرس و پژوهشگر حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی
کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- رفتار سازمانی
دانشگاه علامه طباطبایی

برای مطالعه متن کامل این مقاله به گروه آکادمی مدیریت منابع انسانی مراجعه فرمائید

نشانی در شبکه اجتماعی تلگرام : aliseyyednaghavi @
نشانی در شبکه اجتماعی تلگرام : aliseyyednaghavi @