طراحی حقوق و مزایای عادلانه و انگیزاننده بر اساس مدل چهار عاملی (۴P)
طراحی حقوق و مزایای عادلانه و انگیزاننده بر اساس مدل چهار عاملی (۴P)

اطلاع رسانی برنامه ارائه سخنرانی اساتید گرامی در اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی

جناب آقای دکتر آرین قلی پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران در اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی به سخنرانی خواهند پرداخت

دکتر آرین قلی پور

عنوان سخنرانی:

طراحی حقوق و مزایای عادلانه و انگیزاننده بر اساس مدل چهار عاملی (۴P)

لینک دسترسی سریع ثبت نام در کنفرانس