معرفی کتاب فسلفه و تئوری سازمان
معرفی کتاب فسلفه و تئوری سازمان

در این کتاب مروری اندیشمندانه و تأمل برانگیز بر برخی آثار مربوط به فلسفۀ علم سازمان و مدیریت انجام شده است.

کتاب فسلفه و تئوری سازمان توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر گردیده است

در این کتاب مروری اندیشمندانه و تأمل برانگیز بر برخی آثار مربوط به فلسفۀ علم سازمان و مدیریت انجام شده است.

بر این اساس، کتاب حاضر میتواند به تقویت و توسعۀ بیش از پیش اندیشمندان و دانش پژوهان عرصۀ دانشاگاهی، و مدیران و کارگزاران عرصۀ اجرایی یاری رساند

. نگاه های هستی شناختی،معرفت شناختی، انسان شناختی و رفتارشناختی به تئوری سازمان و تأثیرات آنها بر رویکردهای گوناگون تئوری های سازمان شالوده و محور مشترک مجموعه مقالات ارائه شده در این مجموعه است که گردآورندگان در فصل نخست به شرح مختصر آنها پرداخته اند

. همچنین در این فصل چارچوب و کلیتی از محتوای کتاب در این قالب ارائه شده است. افزون با این، در پایان فصل اول که نوشتۀ خود گردآورندگان این اثر است شرح مختصری از جایگاه علمی و آثار آن نیز ارائه شده است.

بدین منظور، پیش فرض ها، اصول، مفاهیم، مدل ها و تئوری های زیربنایی رویکردهای گوناگون فلسفۀ علم معاصر که بر نوع نگاه تئوری پردازان سازمان اثر گذاشته اند مرور شده است.

بدین منظور، پیش فرض ها، اصول، مفاهیم، مدل ها و تئوری های زیربنایی رویکردهای گوناگون فلسفۀ علم معاصر که بر نوع نگاه تئوری پردازان سازمان اثر گذاشته اند مرور شده است.

چنین نگاهی به نوبۀ خود گرایش تئوری پردازان سازمان به مسائل بنیادین هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و انسان شناسی را تعیین میکنند.

چنین رویکردی عرصه ای است که به ویژه در کشور ما نوپا و کمتر شناخته است؛ با این حال برای شناخت جنبه های گوناگون پدیدۀ پیچیدۀ سازمان ضروری است.

  • منبع خبر : https://ut.ac.ir/fa