کارگاه آموزشی دو روزه آنالیز شغلی
کارگاه آموزشی دو روزه آنالیز شغلی

کارگاه دو روزه آنالیز شغلی به روش هی گروپ

رایان راهبرد چابک موسسه مشاوره ، آموزس و ارتقا منابع انسانی برگزار می کند

کارگاه دور روزه آنالیز مشاغل به منظور تهیه شناسنامه های شغلی به روش هی گروپ

تاریخ برگزاری دوره : ۲۳ و ۲۴ خرداد ماه

مدرس : دکتر مراد احمدی پور