کتاب شاخص های اندازه گیری عملکرد بر مبنای مدل ۳۶۰ درجه منتشر شد
کتاب شاخص های اندازه گیری عملکرد بر مبنای مدل ۳۶۰ درجه منتشر شد
براساس این نظام، با توجه به اهمیت منابع انسانی در ارتقای سطح دانش فردی و رفتار پرسنل از یک سو و لزوم ارزیابی کارکنان به منظور ایجاد ساز و کار یکسان در تعیین و تبیین شاخص‌های ازریابی از سوی دیگر، فرم‌ها و دستورالعملی‌هایی براساس سیاست‌های سازمان تدوین می‌شود.

کتاب شاخص های اندازه گیری ارزیابی عملکرد بر مبنای مدل ۳۶۰ درجه

ارزیابی عملکرد یکی از ابزارهای مدیریت مبتنی بر شایستگی است.

براساس این نظام، با توجه به اهمیت منابع انسانی در ارتقای سطح دانش فردی و رفتار پرسنل از یک سو و لزوم ارزیابی کارکنان به منظور ایجاد ساز و کار یکسان در تعیین و تبیین شاخص‌های ازریابی از سوی دیگر، فرم‌ها و دستورالعملی‌هایی براساس سیاست‌های سازمان تدوین می‌شود.

ازریابی عملکرد به سازمان این امکان را می‌دهد که در شکل دادن به منابع آینده‌اش با ابتکار و فعال برخورد کند.

هدف از تدوین این کتاب شناسایی و الویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در چارچوب ۳۶۰ درجه از طریق اصلاح، پیاده‌سازی و برابر ساختن زیر‌شاخص‌های این مدل است که با یکبارچه سازی ارزیابی با در نظر گرفتن سهم هر شاخص در دستیابی به چشم‌انداز، ماموریت و اهداف موجود یک سازمان را فراهم می‌کند.

فهرست مطالب:

 • بخش اول: مدیریت مبتی بر عملکرد
 • فصل اول: مفاهیم مدیریت عملکرد
 • فصل دوم: مفاهیم ارزیابی
 • بخش دوم: تدوین، اجرا و ارزیابی عملکرد
 • فصل سوم: مرحله اول تدوین مبنای ارزیابی
 • فصل چهارم: مرحله دوم تدوین معیارهای سنجش ارزیابی عملکرد
 • فصل پنجم: مرحله سوم اجرای ارزیابی عملکرد
 • بخش سوم: مبحث بودجه سازمانی
 • فصل ششم: مفاهیم بودجه‌ریزی
 • فصل هفتم: مرحله چهارم شاخص‌های عملکرد و نقش آن‌ها در بودجه
 • فصل هشتم: نمونه موردی شاخص‌ها و زیر‌شاخص‌ها
 • پیوست: معرفی نرم‌افزار ارزیابی عملکرد

نویسندگان: مهندس فاضل همتی، ابراهیم خدایار

برای تهیه این کتاب به وب سایت نشر چالش مراجعه نمائید

کتاب شاخص های اندازه گیری عملکرد بر مبنای مدل ۳۶۰
 • منبع خبر : http://mehrabanshop.ir/home/20617-----------360-.html