میدون بیست و ششم و رقابت کسب و کارهای تولیدی و بازرگانی
میدون بیست و ششم و رقابت کسب و کارهای تولیدی و بازرگانی

در قسمت بیست و ششم از مسابقه میدون شرکت کنندگان با ایده های متفاوتی در این مسابفه شرکت کرده بودند ،وحید ابویی:تولیدکننده تجهیزات ورزش در آب،مهدی راد:بازرگانی فرش،مصطفی و مرتضی راشکی:تولید کننده کلاج نیمه اتوماتیک

شرکت کنندگان قسمت بیست و ششم:

وحید ابویی:تولیدکننده تجهیزات ورزش در آب
🔻

مهدی راد:بازرگانی فرش
🔻


مصطفی و مرتضی راشکی:تولید کننده کلاج نیمه اتوماتیک

🔻

لحظه‌ی اعلام نفر برتر و دفاع شرکت‌کنندگان قسمت بیست و ششم فصل دوم مسابقه بزرگ میدون 🔻