معرفی پنل و برنامه ارائه مقاله های برتر در اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی
معرفی پنل و برنامه ارائه مقاله های برتر در اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی

پنل و برنامه ارائه مقاله های برتر در اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی از سوی ستاد برگزاری این کنفرانس بشرح ذیل اعلام میگردد

نام پنل: چالش ها و راهکارهای دولتی بودن شرکتهای تجاری

اعضای پنل:

📌 پرفسور سید مهدی الوانی ( دبیر پنل)
📌دکتر میر علی سید نقوی ( عضو پنل)
📌دکتر غلامرضا معمارزاده طهران ( عضو پنل)
📌دکتر عباس غفاری ( عضو پنل)
📌دکتر عبدالصمد خدامی ( عضو پنل)

زمان: ۱۶:۴۵-۱۵
مکان: سالن شماره ۲
لینک ورود به سالن:Vc.atu.ac.ir/Shrm2

ارائه مقالات برتر پذیرش شده

جناب آقای اسدلهی طهرانی: نقش کانون ارزیابی و توسعه مهمانداران در رضایت مشتریان قطارهای ۵ ستاره فدک
سرکار خانم حاجی کریمی: تنوع عصبی؛ چشم اندازی جدید در عرصه منابع انسانی
جناب آقای دوستی: شناسایی مولفه های مورد بررسی در اعتباربخشی کانون ارزیابی مدیران حرفه ای
سرکار خانم قجری: نقش رهبری تحول گرا ومدیریت منابع انسانی سبز بر نوآوری سبز وعملکرد محیطی

زمان: ۱۲:۱۵-۱۰:۳۰
مکان: سالن شماره ۳

لینک ورود به سالن: Vc.atu.ac.ir/Shrm3

ارائه مقالات برتر پذیرش شده

جناب آقای محمدی: بررسی اثربخشی آزمون های قضاوت موقعیتی در کانون ارزیابی شایستگی مدیران
جناب آقای نقره: کارکردها و چالش‌های رسانه‌های اجتماعی در آموزش و یادگیری کارکنان
جناب آقای علیزاده: طراحی الگوی تعالی منابع انسانی در بخش دولتی (مورد مطالعه ناجا)
سرکار خانم صالحی مزده: تدوین الگوی توسعه مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان های دولتی ج.ا.ا (مطالعه ترکیبی)

زمان: ۱۴:۴۵-۱۳:۱۵
مکان: سالن شماره ۳
لینک ورود به سالن: Vc.atu.ac.ir/Shrm3