مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

اهداف، ضرورت، برنامه ها و محوریت اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

0 108

جناب آقای دکتر میر علی سید نقوی ، دبیر علمی کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی در مصاحبه خبری نسبت به معرفی اهداف، ضرورت، برنامه ها و محوریت اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی به بیان توضیحات پرداختند که فایل های صوتی در ادامه تقدیم میگردد

جناب آقای دکتر میر علی سید نقوی ، دبیر علمی کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی در مصاحبه خبری نسبت به معرفی اهداف، ضرورت، برنامه ها و محوریت اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی به بیان توضیحات پرداختند که فایل های صوتی در ادامه تقدیم میگردد

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم

دکتر میر علی سید نقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

عناوین دروس

 • سمینار ‌تحقیقی ‌در ‌مدیریت ‌نیروی ‌انسانی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌رفتار‌سازمانی‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت مذاکره و ارتباطات پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت منابع انسانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌ منابع ‌انسانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌منابع‌انسانی‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مهارت آموزی ، آموزش و توسعه منابع انسانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه ‌ها ‌و ‌فرآیند ‌ارتباطات ‌سازمانی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استراتژی های مدیریت منابع انسانی، دکتری
 • استراتژیهای‌مدیریت‌منابع‌انسانی‌، دکتری
 • تحلیل رفتاری در سازمان های اداری، دکتری
 • تحلیل مسایل برنامه ریزی نیروی انسانی، دکتری
 • تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی، دکتری
 • مبانی‌فلسفی‌تئوریهای‌رفتار‌و‌توسعه‌و‌تحول‌سازمانی‌، دکتری
 • مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت ، دکتری
 • مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی، دکتری
 • مدیریت تحول، دکتری
 • نظریه‌رفتاری‌سازمان‌، دکتری

كتاب‌های تالیفی

 • صادقی فرد ناصر، سید نقوی میر علی، مدیریت مشارکتی، تالیف، انتشارات مرکزآموزش وتحقیقات صنعتی ایران، 1382/07/07
 • سید نقوی میر علی، قاسمی حمیدرضا، معماری منابع انسانی، تالیف، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، 1389/07/10
 • سید نقوی میر علی، حسن پور حسن پور، حسامی حسامی، مدیریت استراتژیک عملکرد کارکنان، تالیف، مهربان نشر، 1391/03/01
 • سید نقوی میر علی، رفعتی کیمیا، مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته، تالیف، مهکامه، 1394/08/28

كتاب‌های ترجمه شده

 • سید نقوی میر علی، المدرسی المدرسی، محسنی حجت، فراسوی مدیریت تغییر، ترجمه، مهربان نشر، 1387/02/01
 • سید نقوی میر علی، ارتباطات بازرگانی پیشرفته، ترجمه، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1387/07/01
 • سید نقوی میر علی، ختایی ختایی، مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلد 1و2، ترجمه، مهکامه، 1388/01/01
 • سید نقوی میر علی، یعقوبی سیامک، مبانی مدیریت منابع انسانی، ترجمه، مهکامه، 1388/01/01
 • سید نقوی میر علی، عزتی جیوان منصور، مبانی کار آفرینی، ترجمه، موسسه کار و تامین اجتماعی، 1388/01/01
 • سید نقوی میر علی، عباس زاده عباس زاده، مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی، ترجمه، مهکامه، 1388/07/01
 • سید نقوی میر علی، محمود زاده کامبیز، عباس زاده عباس زاده، مباحث پیشرفته مدیریت راهبردی منابع انسانی، ترجمه، ایز ایران، 1391/02/01
 • سید نقوی میر علی، ابراهیمی ابراهیمی، قاسمی قاسمی، ارزشیابی مشاغل، ترجمه، کتاب مهربان تهران، 1393/07/01
 • سید نقوی میر علی، مسعود سینگی سپیده، کوثر زهرا، خسروی شیما، تحول سازمان فرایندرهبری تغییرسازمانی، ترجمه، کوهسار، 1395/07/05
 • سید نقوی میر علی، رحمتی کریم، محجوب علی، سوالات مصاحبه با تاثیر بالا، ترجمه، مهکامه، 1395/07/14
 • سید نقوی میر علی، هاشمی رودمعجنی نفیسه سادات، روش های تحقیق درمدیریت منابع انسانی، ترجمه، مهکامه، 1396/03/01
 • سید نقوی میر علی، ندائی امین، محجوب علی، زمانی ناهید، آینده مدیریت منابع انسانی، ترجمه، مهکامه، 1397/03/01
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.